کوهستان، کوه نوردی، کوه درکه، پلنگچال، قله توچال، کوه توچال

کوه درکه،مسیر درکه، نقشه درکه،راه های درکه،توچال، کلکچال،پلنگچال،پلنگ چال، باغ گردو، جوزک، قندیل، کارا

خرداد 93
1 پست